ຢ່າຫາເຮັດ! ຮັກດຽວໃຈດຽວຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ

spot_img

ຜົນກຳຂອງການນອກໃຈຜົວ ນອກໃຈເມຍ

ການນອກໃຈ ສຸກພຽງຄັ້ງຄາວ ແຕ່ອາດທຸກຕະຫຼອດໄປ (ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ ຊີວິດທ່ານຈະປ່ຽນ) ຄິດວ່າທຸກຄົນຄືຈະຮູ້ກັນດີວ່າ ເລື່ອງການນອກໃຈນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດເລີຍ ຖືເປັນການຜິດສິນທຳຢ່າງຮ້າຍແຮງ

ສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງຜູ້ເຮັດຜິດ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວເລື່ອງແບບນີ້ ຢ່າໃຫ້ມີເລີຍ ສະນັ້ນເພື່ອເປັນຂໍ້ຄິດດີໆ ຝຫ້ຜູ້ທີ່ກຳລັງຫຼົງຜິດ ໄປແລ້ວກັບຕົວກັບໃຈໃຫ້ໄດ້
1 ເມື່ອເຈົ້າມີລູກ ລູກຈະບໍ່ຮັກເຈົ້າ: ເມື່ອລູກໆ ເຂົາຮູ້ເລື່ອງ ແນ່ນອນວ່າ ເຂົາຈະຮັບບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າຈະເວົ້າຫຍັງເຂົາກໍຈະບໍ່ເຊື່ອ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນຄົນມີບັນຫາ ສ້າງແຕ່ເລື່ອງໃຫ້ຄົນອື່ນໆ

2 ພັດພາກຈາກຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງໆ
ຄວາມຫຼອກລວງບໍ່ມີເຊິ່ງຄວາມຈິງໃຈ ຂອງຄົນຜູ້ນີ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພັນລະຍາ-ສາມີ ຫຼືລູກໆເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຖອຍຫ່າງ ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບຜູ້ນີ້ກໍບໍ່ມີອີກຄືກັນ ຈຳຕ້ອງທັນທຸກກັບຄວາມເຫງົາໂດດດ່ຽວເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງທີ່ຕ້ອງການຄົນເບິ່ງແຍງ ຈະບໍ່ມີໃຜຫຼຽວແລ

3 ຊີວິດບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ໃນເວລາທີ່ຄົນຜູ້ນີ້ມີບັນຫາ ຈະບໍ່ມີຄົນຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍ ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ອາດຖືກຫຼອກເງິນແລ້ວໜີຫາຍ ການເວົ້າຈາສຳຫຼັບຄົນຜູ້ນີ້ກໍຈະຫາຄວາມນ່າເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ເລີຍໜ້າທີ່ວຽກງານກໍຈະຕົກຕໍ່າລົງ ໃຜຕໍ່ໃຜກໍຈະໝົດສັດທາໄປໂດຍບໍ່ສົນ

4 ອາດມີຄົນປອງຮ້າຍ
ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ອຸປະນິໃສຂອງຄົນຜູ້ນີ້ ມັກຈະຫຼົບຊ່ອນ ແລະ ການຄົບຊູ້ນີ້ອາດຈະສ້າງຄວາມໂກດເຄືອງໃຫ້ແກ່ໃຜຫຼາຍໆຄົນ ເຊິ່ງເຂົາອາດຈະທົນບໍ່ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດກໍເປັນໄດ້

5 ພະຍາດມາເຍືອນໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ
ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ການມັກມາກໃນກາມຂອງຄົນຜູ້ນີ້ນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ມີເປີເຊັນສູງໃນການສ່ຽງຕິດຕໍ່ ໂລກກ່ຽວກັບເພດ ຫຼື ບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມກົດດັນ ເພາະຕ້ອງຫາວິທີປິດບັງສາມີ ຫຼື ພັນລະຍາບໍ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ອນຄິດຈະນອກໃຈ ເອີ້ນຈິດສຳນຶກ ແລະ ທ່ອງໃຫ້ຂຶ້ນໃຈ

1 ຖາມຕົນເອງວ່າ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຜົນທີ່ຈະຕາມມາໄຫວບໍ
2 ຖາມຕົນເອງວ່າໝັ້ນໃຈບໍ ວ່າເຈົ້າຈະຄວບຄຸມສະຖານະການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້
3 ຖາມຕົນເອງວ່າ ພ້ອມຈະຍອມຮັບຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ປານໃດ

4ຖາມຕົນເອງວ່າ ພ້ອມຫຼືບໍ່ ຖ້າຫາກລູກເມຍຮູ້ແລະປະເຈົ້າໄປ ຢູ່ໂດຍບໍ່ມີພວກເຂົາໄດ້ບໍ
ຄິດວ່າທຸກໆຄົນ ຄົງຈະຮູ້ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕາມມາແລ້ວວ່າຈະເປັນແນວໃດ

spot_img

ຍອດນິຍົມ