ລູກດື້..ຢ່າດ່າຢ່າຕີໃຫ້ຖາມລູກແບບນີ້ແທນ.

spot_img

ລູກບໍ່ຟັງ ເອົາແຕ່ໃຈ ຄົນເປັນພໍ່ແມ່ໃຫ້ສອນລູກດ້ວຍ 7 ວິທີນີ້ ຢ່າເອົາແຕ່ດ່າລູກ.


1 ລູກຄິດວ່າພໍ່ແມ່ຕ້ອງເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຜິດຂອງລູກດີ
ເຮົາສາມາດຫາທາວງອອກ ແລະ ແກ້ບັນຫາ ໄປພ້ອມກັບລູກໄດ້ອາດຈະເປັນການສະເໜີແນະນຳແນວທາງໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກເຖິງການຮ່ວມແກ້ບັນຫາໄປພ້ອມກັບເຮົາ ແລະ ເຮົາກໍຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາດ້ວຍເຊັ່ນກັນ


2 ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບລູກ
ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກໄດ້ເວົ້າແດ່ ບໍ່ຄວນຟ້າວຕັດສິນໃຈຫຍັງດ້ວຍຕົວເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົານັ້ນຈະເຮັດຜິດແທ້ບາງທີເຂົາອາດຈະຍິນດີທີ່ຈະຍອມຮັບຄວາມຜິດກໍໄດ້ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ຄວນຕໍ່ວ່າລູກແຕ່ຄວນທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກມຸມມອງຂອງລູກເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ


3 ລູກຕັດສິນໃຈໄດ້ບໍວ່າເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດດີ
ເມື່ອວິເຄາະເລື່ອງ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາ ຈົນຄົບໝົດແລ້ວລູກຈະເລືອກວິທີແກ້ບັນຫາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ອອກມາຈົນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດເອົາໄວ້ກໍຕາມ ແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງເຄົາລົບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລູກດ້ວຍ ເພາະຖ້າເຮົາເວົ້າກັບໄປກັບມາຈະນິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ເຊື່ອໃຈ ແລະ ບໍ່ຢາກປຶກສາເຮົາອີກເລີຍ


4 ຖ້າລູກເຮັດຜິດອີກເທື່ອໜ້າພໍ່ແມ່ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ
ເຮົາຄວນໃຫ້ເວລາລູກ ໃຫ້ໂອກາດເຂົາໄດ້ທົບທວນຕົວເອງເບິ່ງແດ່ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ລອງຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄິດຫາວິທີແກ້ບັນຫາດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວເຮົາຄ່ອຍຖ້າເບິ່ງວ່າເຂົາຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້າສໍ່າໃດບາງທີຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງເຮົາອາດຈະຄິດວ່າລູກບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເອງໄດ້ເພາະອາຍຸຍັງນ້ອຍແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເມື່ອເຖິງທີ່ສຸດເຂົາຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໄດ້ເອງຄືກັບສັນຊາດຕະຍານໃນການເອົາຕົວລອດນັ້ນແຫຼະ


5 ລູກຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຮັດແນວໃດດີ
ຫາກລູກບອກຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງເຂົາແລ້ວຄົນເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງຄອຍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຢ່າງເຕັມທີ່ດ້ວຍເຊັ່ນກັນເພາະພະລັງສະໜັບສະໜູນຂອງພໍ່ແມ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລູກເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍນັ້ນເອງ


6 ຖ້າພໍ່ແມ່ເຮັດແບບນີ້ ແລ້ວລູກຈະເປັນແນວໃດ
ເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈດ້ວຍວ່າ ສິ່ງທີ່ຈະຕາມມານັ້ນຫຼືຜົນທີ່ຈະຕາມມາຖ້າແກ້ປັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ລູກເວົ້າມາແລ້ວຈະເປັນແບບໃດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນແບບໃດ ແລະ ເຂົາຈະຍອມຮັບຜົນທີ່ຕາມມາໄດ້ບໍ ການເຮັດແນວນີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລູກເຊື່ອໃຈເຮົາແລະເມື່ອເຂົາມີປັນຫາຫຍັງເຂົາກໍຈະມາປຶກສາເຮົາ


7 ລູກຮູ້ສຶກແນວໃດແດ່ ລູກຄິດຫຍັງຢູ່
ໃນບາງຄັ້ງການປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ສະແດງອອກຫຼືເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາອອກມາເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ເຊັ່ນກັນຢູ່ຟ້າວເຂົ້າໄປສັ່ງສອນຫຍັງເຂົາໃນເວລາແບບນີ້ ເພາະເປັນເວລາທີ່ຄົນເຮົາມີອາລົມຕິດຄ້າງຢູ່ ຕໍ່ໃຫ້ໃຜເວົ້າຫຍັງກໍບໍ່ຟັງ ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າຫົວຢູ່ແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຖ້າໃຫ້ເຂົາອາລົມເຢັນລົງກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍລົມກັນອີກຄັ້ງ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ