ເຕືອນ! ໃຜປູກຕົ້ນກັວກມໍລະກົດຕ້ອງລະວັງ ເກືອບເສຍລູກຊາຍໄປ

spot_img

ເຕືອນ! ໃຜປູກຕົ້ນກັວກມໍລະກົດຕ້ອງລະວັງ ເກືອບເສຍລູກຊາຍໄປ

ເຕືອນ! ເພື່ອນບ້ານໂພສ ບ້ານໃດມີທີ່ປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບຕ້ອງລະວັງ ( ຕົ້ນກວັກມໍລະກົດ) ແມ່ທ່ານນີ້ເລົ່າວ່າ ລູກຊາຍຂອງລາວ ຈັບໃບໄມ້ ( ຕາມຮູບ) ເຂົ້າປາກຫຍ້ຳ ກ່ອນຈະຮ້ອງລັ່ນເຮືອນ ດ້ວຍອາການເຈັບແສບຄໍ ໂຕສັ່ນ,

ຊັກ ຄອບຄົວຈຶ່ງຮີບນຳສົ່ງໂຮງໝໍ ເຄາະດີທີ່ຍັງບໍ່ກືນລົງທ້ອງ ທ່ານໝໍຊ່ວຍໄວ້ໄດ້ທັນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່ານີ້ ເຕືອນເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ລະມັດລະວັງບໍ່ຈັບໃບໄມ້ຕ່າງໆເຂົ້າປາກເດັດຂາດ.

ແອັດເຫັນຫຼາຍບ້ານຫຼາຍເຮືອນເພິ່ນມັກປູກ ເພາະບາງທ່ານຖືວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ

spot_img

ຍອດນິຍົມ